REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „LeaNGO”

§1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin dotyczy realizacji projektu pn. „LeaNGO” – szkolenia i mentoring z nowoczesnych metodyk zarządzania (Scrum, Lean, Kanban) dla NGO, finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
 2. Przedmiotem regulaminu jest określenie zakresu wsparcia oferowanego w ramach Projektu, zasad udziału, praw i obowiązków Uczestników Projektu oraz zobowiązań Realizatora Projektu.

§2

Założenia projektu

 1. W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać z:
 2. 5 szkoleń online w tematyce zarządzania organizacją;
 3. 2 szkoleń stacjonarnych (zależne od sytuacji epidemicznej związanej z COVID-19) z tematyki wybranej przez uczestników w obszarze zarządzania organizacją;
 4. 110h wsparcia technicznego i w procesie wdrażania narzędzi i zdobytych kompetencji.
 5. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2021 – 30.10.2023r.

§3

Uczestnicy projektu

 1. Projekt skierowany jest do organizacji pozarządowych z całego kraju, które mają w swoim zespole:
 2. co najmniej 5 osób;
 3. co najmniej 3 osoby, które są w pełni zaangażowane zawodowo w rozwój danej organizacji;
 4. osoby z co najmniej podstawową wiedzą z zakresu obsługi komputera.

§4

Realizator projektu

Realizatorem projektu jest Fundacja e-fektywni.org. Biuro projektu: ul. Mglista 14a lok. 12, 53-020 Wrocław.

§5

Obowiązki Uczestników Projektu

 1. Uczestnicy Projektu wyrażają dobrowolną zgodę na:
 2. przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji, monitoringu, ewaluacji oraz sprawozdawczości;
 3. udostępnienie swojego wizerunku na potrzeby promocji i upowszechniania projektu.
 4. Uczestnicy projektu zobowiązują się do:
 5. aktywnego uczestnictwa we wszystkich działaniach proponowanych w projekcie (wymagane minimum 80% obecności – dopuszcza się usprawiedliwione nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi);
 6. wdrożenia w organizacji poznanych narzędzi zarządzania;
 7. podpisywania każdorazowo list obecności oraz brania udziału w ewaluacji projektu (w tym: ankieta ewaluacyjna lub wywiad jakościowy).

§6

Zobowiązania Realizatora Projektu

Realizator Projektu zobowiązuje się do:

 1. zorganizowania i przeprowadzenia cyklu szkoleń oraz programu mentoringowego zgodnie z harmonogramem. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w w/w harmonogramie;
 2. zapewnienia materiałów szkoleniowych;
 3. zapewnienia zaplecza technicznego i kadrowego niezbędnego do realizacji Projektu.

§7

Zasady uczestnictwa w projekcie

 1. Rekrutacja do Projektu składa się z dwóch etapów:
 2. wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego. Formularz jest dostępny na stronie internetowej projektu: https://leango.e-fektywni.org/. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 21.11.2021r.
 3. Rozmowa z Koordynatorem Projektu i ekspertami (forma zależna od sytuacji epidemicznej związanej z COVID-19).
 4. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje łączna ocena Koordynatora Projektu i ekspertów z dwóch etapów rekrutacji.
 5. W przypadku niezrekrutowania założonej w projekcie liczby uczestników przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca, która będzie przebiegała do momentu zrekrutowania pełnej grupy.
 6. Udział w rekrutacji i przesłanie formularza zgłoszeniowego oznacza, że Uczestnik zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje jego zapisy i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§8

Uwagi końcowe

 1. Realizator zastrzega sobie prawdo do dyskwalifikacji Uczestnika z udziału w Projekcie w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu.
 2. Nadzór nad realizacją postanowień niniejszego Regulaminu sprawuje Koordynator Projektu i do niego należy składać ewentualne uwagi i wnioski.
 3. W uzasadnionych przypadkach Realizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.